Zespół ds. Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego JOZ-P

Zespół ds. Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego JOZ-P funkcjonuje w strukturze Jednostki Oceny Zgodności JOZ. Zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem przeciwwybuchowym poprzez realizację następujących usług:

 • Ekspertyz dotyczących:
  – kompleksowej oceny zabezpieczeń przeciwwybuchowych obiektów i instalacji przemysłowych,
  – oceny poprawności doboru urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem,
  – ceny poprawności zastosowania systemów ochronnych.
 • Odbiorów wykonanych instalacji w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego,
 • Wykonywania ekspertyz powypadkowych, ustalanie przyczyn zaistniałego wybuchu,
 • Oceny zdolności warsztatów remontowych do wykonywania napraw urządzeń przeciwwybuchowych,
 • Szkolenia personelu w obszarze wymagań dotyczących konstrukcji i stosowania urządzeń i systemów ochronnych w atmosferach potencjalnie wybuchowych.