Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii JOZ-P.1

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii JOZ-P.1 funkcjonuje w strukturze Jednostki Oceny Zgodności JOZ. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), numer AB 1710, w zakresie badań ujętych w normach zharmonizowanych z dyrektywą „ATEX”.

Laboratorium prowadzi również badania nie objęte zakresem akredytacji, z wykorzystaniem posiadanego specjalistycznego wyposażenia pomiarowo-badawczego. W badaniach może wykorzystywać mieszaniny wybuchowe gazów i par cieczy palnych w tym mieszaniny wzbogacone tlenem.