O Jednostce

W Jednostce Oceny Zgodności działają trzy zespoły: Jednostka Certyfikująca, Zakład Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych i Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego.