Uprawnienia i kompetencje Jednostki Oceny Zgodności Głównego Instytutu Górnictwa

W zakresie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Główny Instytut Górnictwa Jednostka Oceny Zgodności posiada:

Certyfikat akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby Nr AC 038 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, którym zostały potwierdzone kompetencje Jednostka Oceny Zgodności (JOZ) w zakresie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”.

Akredytowaną działalność określoną w „Zakresie Akredytacji Jednostka Oceny Zgodności Nr AC 038” (wydany przez PCA, wyd. nr 17, data wydania 5 marca 2019 r.)

Aktualny zakres akredytacji AC 038, wyd. nr 17, data wydania 5 marca 2019 r.

 

Certyfikat akredytacji Jednostka Oceny Zgodności Nr AC 083 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, którym zostały potwierdzone kompetencje Jednostka Oceny Zgodności w zakresie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania – Część 1: Wymagania”.

Akredytowaną działalność określoną w „Zakresie Akredytacji Jednostka Oceny Zgodności Nr AC 083” (wydany przez PCA, wyd. nr 14, data wydania 1 marca 2019 r.) Jednostka Oceny Zgodności – „Zespół d.s. Certyfikacji” realizuje w procesach:

– Certyfikacja Zgodności Systemu Zarządzania Jakością (QMS) z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.
– Certyfikacja Zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego (EMS) z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001.
– Certyfikacja Zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) z wymaganiami normy PN-N-18001:2004.

Powyższe procesy oceny prowadzone są w ramach certyfikacji dobrowolnej.

Aktualny zakres akredytacji AC 083, wyd. nr 14, data wydania 1 marca 2019 r.

 

Certyfikat akredytacji Jednostka Oceny Zgodności Nr AC 145 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, którym zostały potwierdzone kompetencje Jednostka Oceny Zgodności w zakresie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby” i tym samym określony został okres ważności akredytacji do dnia 10 stycznia 2020 roku.

Aktualny zakres akredytacji AC 145, wyd. 9, data wydania 1 marca 2019 r.

Jednostka Oceny Zgodności – Zespół d.s. Certyfikacji prowadzi również działalność dotyczącą certyfikacji kompetencji PRACOWNIKÓW GÓRNICTWA I PRZEMYSŁU, ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NADZORUJĄCYCH URZĄDZENIA I SYSTEMY OCHRONNE.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych potwierdzeniem swoich kompetencji w zakresie następujących kategorii:

– DEx I – dozoru ruchu elektrycznego nad użytkownikami urządzeń i systemów ochronnych w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie wybuchowe,
– DEx II – dozoru w przemyśle nad użytkownikami urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
– IEx – odbiorców (dawniej inspektorów fabrycznych) urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wystąpieniem atmosfer wybuchowych,
– MEx – menadżerów – absolwentów studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

do poddania się ocenie w realizowanym w GIG-JC procesie kompetencji osób.

Działalność ta w chwili obecnej nie będzie prowadzona w obszarze akredytowanym.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad certyfikacji oraz formularze niezbędne dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji znajdują się w zakładce „Certyfikacja osób„.