Organem opiniodawczo-doradczym Jednostki Oceny Zgodności w procesach certyfikacji i oceny zgodności wyrobów, systemów zarządzania i osób jest Rada do spraw Certyfikacji, powoływana przez Dyrektora GIG, spełniająca również funkcję Komitetu chroniącego bezstronność w procesach certyfikacji wyrobów i systemów zarządzania. W skład Rady do spraw Certyfikacji wchodzą przedstawiciele stron zainteresowanych procesami certyfikacji realizowanymi w Jednostce Oceny Zgodności.

Skład osobowy Rady ds. Certyfikacji Jednostki Oceny Zgodności w Głównym Instytucie Górnictwa:

Strony zainteresowane działalnością JOZ Jednostki i instytucje Przedstawiciel jednostki, instytucji
Jednostki Naukowo-Badawcze Politechnika Śląska
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
prof. em. Politechniki Śląskiej –
prof. dr hab. inż. Jerzy Frączek
Jednostki Administracji Publicznej
Urząd Miasta, Tychy
mgr Sylwia Uchnast-Gara
Organizacje Techniczne Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa dr inż. Sylwester Rajwa
Organizacje Regionalne (Wojewódzkie) Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa mgr inż. Janusz Olszowski
Klienci Jednostki JOZ Katowicki Węgiel Sp. z o.o. mgr inż. Ewa Lux-Pacha
Klient Klienta JOZ P.P.H.U. „WANIKA” Kamil Górski