Skargi i odwołania od decyzji jednostki w zakresie certyfikacji systemów, wyrobów, osób

Kandydat wnioskujący o przyznanie certyfikatu lub osoba certyfikowana ma prawo do odwołania się od decyzji jednostki na każdym etapie postępowania certyfikacyjnego lub w okresie ważności certyfikatu. Odwołanie powinno być wniesione do Dyrektora GIG w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji, z którą się nie zgadza.

Kandydat, osoba certyfikowana lub inna strona zainteresowana ma prawo złożyć skargę dotyczącą funkcjonowania Jednostki oraz realizowanych przez nią procesów certyfikacji. Skarga może być wniesiona w dowolnej formie do Kierownika JOZ.

Przebieg postępowania dotyczącego odwołań i skarg został przedstawiony w procedurze PO-07 Procedura Skargi i odwołania od decyzji jednostki. O wynikach postępowania z odwołaniem lub skargą JOZ powiadamia zainteresowanego pisemnie.