Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych JOZ-W.1

Laboratorium Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych JOZ-W.1 funkcjonuje w strukturze Jednostki Oceny Zgodności JOZ. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), numer AB 1710, w zakresie badań ujętych w normach zharmonizowanych z dyrektywą dotyczącą materiałów wybuchowy.

Poza zakresem akredytacji Laboratorium prowadzi:

  • badanie stopnia bezpieczeństwa wobec pyłu węglowego i/lub metanu materiałów wybuchowych w sztolni doświadczalnej o długości 44 m.
  • badania gazów toksycznych (CO, CO2, NO i NOX) po detonacji materiałów wybuchowych zgodnie z wymaganiami normy europejskiej PN-EN 13631-16.
  • badania kontrolne, powypadkowe oraz niestandardowe środków strzałowych poza certyfikacją.

Laboratorium Badań Sprzętu Strzałowego JOZ-W.2

Zadania Laboratorium Badań Sprzętu Strzałowego JOZ-W.2:

  • badania wyrobów w zakresie sprzętu strzałowego (np. urządzenia mieszalniczo-załadowcze MW, węże do ładowania MW do otworów strzałowych, ruchome składy MW itp.) wymienione w Zał. 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1003 z późn. zmianami).
  • badania dla potrzeb certyfikacji sprzętu strzałowego (np. zapalarki, omomierze strzałowe, mierniki prądów błądzących itp.) zgodnie z wymaganiami europejskiej normy zharmonizowanej: EN 13763-26.
  • kontrole szczegółowe sprzętu strzałowego wymagane przepisami górniczymi (§ 80 – Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego – Dz.U. z 2017 r.; poz. 321) oraz jego naprawy lub remonty.
  • badania kontrolne, powypadkowe oraz niestandardowe sprzętu strzałowego poza certyfikacją.